Bảo hiểm tiền gửi là sự đảm bảo cho người gửi tiền tại các tổ chức có tham gia bảo hiểm tiền gửi khi tổ chức đó lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả hay phá sản. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn đọc trả lời câu hỏi bảo hiểm tiền gửi là gì và những thông tin liên quan.

Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Tại Khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 quy định về khái niệm bảo hiểm tiền gửi như sau:

” Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.”

Bảo hiểm tiền gửi là gì?
Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Có thể hiểu đơn giản là bảo hiểm tiền gửi như một khoản tiền bảo đảm và bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền trong hạn mức chi trả quy định theo từng thời kỳ.

Đối tượng nào tham gia vào quan hệ bảo hiểm tiền gửi?

Những đối tượng trong quan hệ bảo hiểm tiền gửi bao gồm:

 • Người được bảo hiểm tiền gửi: đó là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm ở tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.
 • Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi: là những tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân, bao gồm những đơn vị: ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng hợp tác xã và những chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật tổ chức tín dụng; tổ chức tài chính vi mô.
 • Tổ chức bảo hiểm tiền gửi: chính là tổ chức tài chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập và được quy định chức năng cùng nhiệm vụ theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; là một pháp nhân, hoạt động với mục tiêu không vì lợi nhuận, đảm bảo an toàn vốn và tự bù đắp chi phí.

Ngoài ra, một số tổ chức và cá nhân khác có thể tham gia vào mối quan hệ bảo hiểm tiền gửi này và chịu sự điều chỉnh của Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 và những văn bản khác liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của mỗi đối tượng là gì?

Quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm và tot cức tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định cụ thể dưới đây:

Người được bảo hiểm tiền gửi

 • Được bảo hiểm số tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật
 • Được nhận đầy đủ và đúng hạn số tiền bảo hiểm theo quy định của Luật.
 • Có quyền yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và tổ chức bảo hiểm tiền gửi cung cấp đầy đủ, chính xác và chế độ về bảo hiểm tiền gửi.
 • Có quyền tố cáo, khiếu nại hoặc khởi kiện cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền.
 • Phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp trung thực và đầy đủ thông tin về tiền gửi theo yêu cầu của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong khi thực hiện thủ tục trả tiền bảo hiểm.
Quyền lợi tham gia Bảo hiểm tiền gửi là gì?
Quyền lợi tham gia Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

 • Có nghĩa vụ nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.
 • Được cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.
 • Nộp phí bảo hiểm tiền gửi đúng hạn và đầy đủ.
 • Có quyền yêu cầu tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi ở tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi có phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.
 • Tố cáo, khiếu nại hoặc khởi kiện cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi.
 • Cung cấp thông tin về số tiền gửi được bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo theo yêu cầu hoặc định kỳ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Tóm lại, pháp luật hiện tại đã có các quy định cụ thể về bảo hiểm tiền gửi và các chủ thể tham gia vào mối quan hệ này để đảm bảo hoạt động bảo hiểm tiền gửi được thực hiện nhịp nhàng, không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên tham gia. Hy vọng bạn đọc đã biết được bảo hiểm tiền gửi là gì và đối tượng tham gia cùng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.