Cổ phần là từ mà chắc hẳn dân chơi chứng khoán nào cũng biết. Nhưng để giả thích định nghĩa cổ phần là gì và những thông tin liên quan đến cổ phần lại làm khó rất nhiều người. Trong bài viết dưới đây bạn đọc cùng chúng tôi cập nhật lại những kiến thức này bạn nhé.

Cổ phần là gì?

Cổ phần  được hiểu là phần vốn nhỏ nhất của mỗi công ty cổ phần. Khi đó vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành từng phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là tổ chức hay cá nhân. Tùy thuộc vào loại cổ phần mà họ được gọi với những cái tên khác nhau.

Cổ phần là gì?
Cổ phần là gì?

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, công ty cổ phần nhất định có cổ phần phổ thông và có thể có những cổ phần ưu đãi. Mỗi một cổ phần của cùng một loại đều mang lại cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ cùng lợi ích ngang bằng nhau.

Đặc điểm cổ phần

 • Cổ phần là đơn vị thể hiện quyền sở hữu tài sản trong công ty, là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách thành viên công ty. Cổ phần phát sinh quyền cùng nghĩa vụ cho những cổ đông. Mỗi cổ phần của một loại mang tới cho người sở hữu những quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.
 • Cổ phần xác định mệnh giá do công ty quyết định và được ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có thể không giống với giá chào bán cổ phần.
 • Cổ phần không thể phân chia bởi vì nó là phần vốn nhỏ nhất và bằng nhau trong vốn điều lệ.
 • Tính dễ chuyển nhượng.

Phân loại cổ phần

Cổ phần phổ thông

Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định công ty cổ phần phải bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Cổ phần phổ thông thể hiện tuyệt đối quyền làm chủ công ty của người sở hữu nó.

Cổ phần phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi những cổ phần ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ phần phổ thông dùng làm tài sản cơ sở để phát hành những chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích về kinh tế và nghĩa vụ giống với cổ phần phổ thông cơ sở, loại trừ quyền biểu quyết.

Cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi cổ tức bao gồm:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết.
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức.
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại.
 • Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.
Phân loại Cổ phần là gì?
Phân loại Cổ phần là gì?

Quyền của cổ đông phổ thông

 • Tham dự và phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và sử dụng quyền biểu quyết trực tiếp hay thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác
 • Nhận cổ tức tương ứng với mức quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Được ưu tiên mua cổ phần mới ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan;
 • Tra cứu, xem xét và trích lục thông tin về tên, địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; được yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
 • Trích lục, tra cứu và xem xét hay sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 • Trường hợp công ty giải thể hay phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương đương với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Nghĩa vụ của cổ đông:

 • Thanh toán đúng thời hạn và đủ số cổ phần cam kết mua.
 • Không rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ những trường hợp được công ty hay người khác mua lại cổ phần.
 • Tuân thủ Điều lệ công ty cùng quy chế quản lý nội bộ công ty.
 • Chấp hành quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 • Bảo mật những thông tin được công ty cung cấp theo quy định ở Điều lệ công ty và pháp luật
 • Những nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trên đây là những thông tin về cổ phần là gì và những thông tin liên quan mà bạn đọc cần nắm. Hy vọng với thông tin từ bài viết bạn đọc có thể hiểu và phân biệt được các loại cổ phần cũng như những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông.