Stock Exchange là gì? Đây là cụm từ tiếng Anh để chỉ pháp nhận thực hiện của tổ chức giao dịch chứng khoán dành cho chứng khoán mà tổ chức phát hành đủ điều kiện để niêm yết trên sàn tại Sở giao dịch chứng khoán. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về Stock Exchange.

Stock exchanges nghĩa là Sở giao dịch chứng khoán

Stock Exchanges có nghĩa là sở giao dịch chứng khoán
Stock Exchanges có nghĩa là sở giao dịch chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán là một danh từ, trong tiếng Anh được sử dụng bởi cụm từ là Stock exchanges.

Sở giao dịch chứng khoán là pháp nhân thành lập theo quy định pháp luật thực hiện về việc tổ chức tiến hành giao dịch chứng khoán.

Nhiệm vụ của sở giao dịch chứng khoán đó là vận hành thị trường thông qua bộ máy tổ chức bao gồm có những bộ phận khác nhau phục vụ cho hoạt động trên Sở giao dịch.

Bên cạnh đó thì Sở giao dịch cũng ban hành các quy định về điều chỉnh những hoạt động giao dịch chứng khoán trên sở thích hợp với những quy định của Luật pháp và của Ủy ban chứng khoán.

Xem thêm  Cổ phiếu HAH: Tiềm năng tương lai của mã cố phiếu HAH

Sở giao dịch chứng khoán hoạt động ra sao?

Tổ chức thị trường trong giao dịch chứng khoán

 1. Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán trên thị trường cho chứng khoán được tổ chức phát hành đủ điều kiện để niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.
 2. Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho các loại chứng khoán của tổ chức phát hành mà không đủ điều kiện để niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.
 3. Ngoài “Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán”, không có tổ chức, cá nhân nào được tổ chức giao dịch chứng khoán trên thị trường.

Tổ chức, cách thức hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán

 1. Sở giao dịch chứng khoán quy định là pháp nhân thành lập, hoạt động theo mô hình của một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hình thức công ty cổ phần theo quy định.
Sở giao dịch chứng khoán được quy định pháp nhân thành lập, hoạt động giao dịch
Sở giao dịch chứng khoán được quy định pháp nhân thành lập, hoạt động giao dịch
 1. Thủ tướng Chính phủ sẽ là người quyết định thành lập, giải thể, chuyển đổi tổ chức, cơ cấu hình thức sở hữu Sở giao dịch chứng khoán dựa theo đề nghị từ Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 2. Chức năng của sở giao dịch chứng khoán là tổ chức và giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.
 3. Hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán cần tuân thủ những quy định của pháp luật và Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán .
 4. Sở giao dịch chứng khoán phải chịu sự quản lý và sự giám sát từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Xem thêm  Thông tin chứng khoán Việt Nam: Thị trường vốn dẫn dắt kinh tế

Bộ máy điều hành và quản lý của Sở giao dịch chứng khoán

 1. Sở giao dịch chứng khoán gồm có Hội đồng quản trị, các Giám đốc và Phó Giám đốc cùng Ban kiểm soát.
 2. Chủ tịch, Giám đốc của Sở giao dịch chứng khoán sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính tiến hành phê chuẩn theo đề nghị từ Hội đồng quản trị, sau khi ý kiến xác nhận từ Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
 3. Quyền và nhiệm vụ Hội đồng quản trị, các Giám đốc và Phó Giám đốc cùng Ban kiểm soát sẽ được quy định cụ thể tại Điều lệ của Sở giao dịch chứng khoán .

Niêm yết chứng khoán

 1. Tổ chức phát hành khi niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán cần đáp ứng được những điều kiện về vốn, hoạt động kinh doanh và khả năng tài chính, số cổ đông hoặc số người sở hữu chứng khoán.
 2. Tổ chức phát hành sẽ nộp hồ sơ niêm yết chịu trách nhiệm tính chính xác, tính trung thực và đầy đủ hồ sơ theo quy định niêm yết.
 3. Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán và quá trình niêm yết chứng khoán ở Sở giao dịch chứng khoán của nước ngoài.

Trên đây, chúng tôi đã giải đáp Stock Exchange là gì, hy vọng với những thông tin này đã giúp bạn hiểu thêm về Stock Exchange.

Xem thêm  Cổ phiếu DGC: Thông tin cổ phiếu và tiềm năng phát triển